Tiếng việt English  
 
 
 
 

 
   CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG ĐẠT TCVN 5762 CHO KHÓA CỬA THƯƠNG HIỆU NIKKEI, KOSPI, ABC   
   CHỨNG NHẬN NHÃN HIỆU ĐỘC QUYỀN NIKKEI CỦA CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ VN ( Cho khóa cửa, Bản lề, Cremon )   
   CHỨNG NHẬN NHÃN HIỆU ĐỘC QUYỀN KOSPI CỦA CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ VN ( Cho khóa cửa, Bản lề, Cremon )   
   Install a Mortise lock   
   Which Door Handle Should You Choose?   
   Get To Know More About Door Locks   
   Choosing the Right Door Hardware is Important   
   How is a lock made?   
   The Manufacturing   
   Quality Control of lock   
 

 
Khách online: 1
Tổng cộng: 889303
 

 
  Khóa ĐẤM TRÒN
Tên: Khóa đấm Tròn KOSPI Gỗ Vàng/Inox Nâu
Mã số: KOSPI Yellow/MAC-ET
Giá: 0 VND
   
Tên: Khóa dấm Tròn KOSPI Inox Mờ
Mã số: KOSPI SS-ET
Giá: 0 VND
   
Tên: Khóa đấm Tròn KOSPI Gỗ Vàng/Inox
Mã số: KOSPI Yellow-ET
Giá: 0 VND
   
Tên: Khóa đấm Tròn KOSPI Gỗ Nâu/Inox
Mã số: KOSPI Brown-ET
Giá: 0 VND
   
Tên: Khóa đấm tròn ABC Inox
Mã số: S-68
Giá: 0 VND
   
Tên: Khóa đấm tròn ABC Inox dùng cho WC
Mã số: S-68 VS
Giá: 0 VND
   
Tên: Khóa đấm tròn Nikkei 9500 Trắng Vệ Sinh
Mã số: 9500 SS-BK
Giá: 0 VND
   
Tên: Khóa đấm tròn Nikkei 9500 Trắng
Mã số: 9500 SS-ET
Giá: 0 VND
   
Tên: Khóa đấm tròn Nikkei 888 Rêu/Trắng
Mã số: 888 MAB/SP-ET
Giá: 0 VND
   
Tên: Khóa đấm tròn Nikkei 888 Nâu/Trắng
Mã số: 888 MAC/SP-ET
Giá: 0 VND
   
Tên: Khóa đấm tròn Nikkei 888 Đen Vàng
Mã số: 888 BN/GP-ET
Giá: 0 VND
   
Tên: Khóa đấm tròn Nikkei 888 Trắng
Mã số: 888 SS-ET
Giá: 0 VND
   
Trang: 1 
 
 
 

CTY TNHH THƯƠNG MẠI MINH THIÊN

Địa chỉ : 25 Dốc tam da, Thuỵ khuê, Tây hồ, Hà Nội

Tel : +84.43.7172294   Fax : +84.43.7172295

Mr Quế : 097.327.9228 

Mr Dương : 098.224.6886 

Email :kospilock@gmail.com

LIÊN KẾT TRONG

Khãa cöa, khãa cöa tay g¹t,khãa ®Êm trßn,khãa chèng c¾t,khãa bÊm,khãa cöa cao cÊp,khãa INOX, khãa INOX ®óc, khãa INOX 304, khãa ®ång, khãa thÐp, khãa cöa ch©u ¢u, khãa cöa Mü, khãa cöa §øc, khãa cöa NhËt, khãa cöa Th¸i lan, khãa cöa Hµn quèc, khãa cöa §µi loan, khãa cöa th«ng minh, khãa v©n tay, khãa cöa ®iÒu khiÓn tõ xa, khãa an toµn, khãa cöa gç, khãa cöa s¾t, phô kiÖn khãa cöa, th©n khãa , æ bi, ruét khãa, ch×a khãa, tay cöa, tay ®Èy cöa, b¶n lÒ cöa, chèt cöa, mãc cöa.